Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt

Xuất bản: 14/01/2021 - Cập nhật: 14/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ảnh rõ nét trên màn nên ta có: L = d + d' = 4m
Ảnh thật nên ngược chiều với vật, do đó k = -3.
Suy ra d' = 3d → d' = 3m và d = 1m.
Theo công thức thấu kính:
$f=\dfrac{d.d'}{d+d'}=0,75m$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X