Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt

Xuất bản: 14/01/2021 - Cập nhật: 14/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì chỉ thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn. Tiêu cự của thấu kính này là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ảnh rõ nét trên màn nên ta có: L = d + d'
Theo công thức thấu kính:
$\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=>d^2-Ld - f^2 = 0$ (*)
Để có ảnh rõ nét trên màn thì (*) có nghiệm:
${∆}{≥}0{↔}{L}{≥}4{f}$
Vì chỉ thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn nên L = 4f.
Tiêu cự của thấu kính này là: f = L/4 = 1m.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X