Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố chủ nghía Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X