Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII là:

Xuất bản: 21/10/2021 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII – XVIII là: Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755); Von-te (1694 – 1778); Rút-xô (1712 - 1778).

Giải thích:

Những tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng đã lên án mạnh mẽ sự áp bức, bóc lột của chế độ quân chủ chuyên chế, đả kích giáo hội Kitô, muốn dùng "ánh sáng" quét sách bóng tối phong kiến và "khai sáng" cho nhân dân

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?

Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ

Vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng ở thế kỉ XVII – XVIII:

Vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng ở thế kỉ XVII – XVIII: là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII giành được thắng lợi.

Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII có tác động như thế nào sự phát triển của lịch sử nước Pháp?

Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII tác động sự phát triển của lịch sử nước Pháp là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng lợi.

Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là

Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là Môngtexkiơ, Rútxô và Vônte

Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ:

Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ XVII - XVIII

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X