Đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 là miền Bắc được giải phóng, miền Nam tiếp tục đánh đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X