Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở con người

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 04/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở con người

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đặc điểm chỉ có ở con người là: Lồi cằm xương mặt phát triển

Đặc điểm chỉ có ở con người là lồi cằm xương mặt phát triển

Các đặc điểm cảu bộ xương thú.

  • Xương lồng ngực phát triển theo hướng lưng – bụng
  • Xương cột sống hình vòm
  • Cơ mông tiêu giảm

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là?

Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là quần thể.

Trong sinh học, một quần thể là tập hợp các cá thể sinh vật cùng một loài, cùng sống trong một không gian xác định, vào thời điểm nhất định, có lịch sử phát triển chung và cách ly với quần thể cùng loài khác.

Tiến hoá là gì?

Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.

- Theo học thuyết tiến hóa, những cơ thể có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau.

Trong tiến hóa, các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh:

Trong quá trình tiến hóa, sự xuất hiện của các cơ quan tương tự giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh sự tiến hóa đồng quy.
Cơ quan tương tự là những cấu trúc hoặc chức năng giống nhau xuất hiện ở các loài có tổ tiên chung, dù chúng có chức năng khác nhau trong từng loài hiện tại.

Cấu tạo khác nhau về chi tiết các cơ quan tương đồng là do?

Cấu tạo khác nhau về chi tiết các cơ quan tương đồng là do CLTN đã diễn ra theo các hướng khác nhau.
Lý thuyết: Cơ quan tương đồng là các cơ quan có cùng nguồn gốc từ 1 loài tổ tiên chung ngày nay có thể có cấu tạo và chức năng giống hoặc khác nhau do quá trình chọn lọc tự nhiên. Vì vậy cấu tạo khác nhau về chi tiết do chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng khác nhau.

Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1). Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi có sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
(2). Cơ quan tương đồng là các cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng khác nhau về chức năng

- Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể thay đổi, hình thành nên loài mới
- Cơ quan tương đồng là các cơ quan bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên, và chúng có thể thực hiện chức năng rất khác nhau

Ý nghĩa của các cơ quan tương đồng với việc nghiên cứu tiến hóa là

Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa

Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Các cơ quan tương tự được hình thành ở các loài khác nhau là do:

Các cơ quan tương tự được hình thành ở các loài khác nhau là do: Các loài sống trong điều kiện sống giống nhau

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?
(1) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm .
(2) Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung của sinh giới

Cả 4 phát biểu trên đều sai về bằng chứng tiến hóa:
(1) Sai vì bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa gián tiếp.
(2) Sai vì cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.
(3) Sai vì virus chưa có cấu tạo tế bào.
(4) Sai vì cơ quan tương tự là bằng chứng gián tiếp, hóa thạch mới là bằng chứng trực tiếp.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X