​The artisan is delighted to ____ to you the craft of creating prints in an old-age style

Xuất bản: 12/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

The artisan is delighted to ____ to you the craft of creating prints in an old-age style.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

The artisan is delighted to explain to you the craft of creating prints in an old-age style.
Tạm dịch: Các nghệ nhân rất vui mừng để giải thích cho bạn nghề thủ công tạo ra các bản in theo phong cách cũ.

Giải thích:
- explain to somebody: giải thích cho ai
- demonstrate : chứng minh
- express : thể hiện
- provide : cung cấp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 9 mới nhất

X