Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4)

Xuất bản: 29/09/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) buta – 1,3 – đien. Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là (1) etilen, (2) vinyl clorua, (5) buta – 1,3 – đien

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trùng hợp vinyl clorua tạo thành polime nào sau đây?

Trùng hợp vinyl clorua tạo thành Poli(vinyl clorua).
nCH2=CH-Cl —> (-CH2-CHCl-)n

Có bao nhiêu polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp trong các polime: polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin?

Cả 4 polime đều điều chế bằng phương pháp trùng hợp: polietilen (trùng hợp CH2=CH2); poli(vinyl clorua) (trùng hợp CH2=CH-Cl); poli(metyl metacrylat) (trùng hợp CH2=C(CH3)-COOCH3); poliacrilonitrin (trùng hợp CH2=CH-CN)

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất CH2=CHCl

Cho các polime: policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, poli(phenol-fomanđehit), polietilen, poliisopren. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Cho các polime: policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, poli(phenol-fomanđehit), polietilen, poliisopren. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 5

policaproamit, poli(vinyl clorua), polistiren, polietilen, poliisopren.

Cho sơ đồ chuyển hóa etilen thành poli (vinyl clorua) như sau:

Hãy cho biết để thu được 1 tấn poli (vinyl clorua) thì thể tích etilen (đo ở đktc) tối thiểu phải lấy là

Dựa vào sơ đồ chuyển hóa etilen thành poli (vinyl clorua)

Ta có:
nC2H4 phản ứng = 1000/62,5 = 16 kmol
V C2H4 cần dùng = 16.22,4/(80%.70%) = 640 m3

Cho các polime sau: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime có thành phần nguyên tố giống nhau là

Cho các polime sau: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime có thành phần nguyên tố giống nhau là amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat)

Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.
(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

Số phát biểu đúng là 3.
(a) Sai, tripeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.
(b)(c) Đúng
(d) Sai, poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp CH2=CH-Cl
(e) Đúng, anilin có tính bazo nhưng rất yếu, không làm đổi màu phenolphtalein.

Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng trùng hợp

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng trùng hợp.

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là 1200.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X