Có bao nhiêu phương án sai khi nói về điểm giống nhau giữa sinh trưởng, phát triển

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu phương án sai khi nói về điểm giống nhau giữa sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?
1. Ấu trùng qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành.
2. Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành.
3. Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với con trưởng thành.
4. Ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành không qua lột xác.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Có 3 phương án sai khi nói về điểm giống nhau giữa sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

Giải thích chi tiết:
1. Âu trùng qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành. => Đúng
2. Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành => Sai. Vì ấu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành chỉ có ở phát triển qua biến thái không hoàn toàn.
3. Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với con trưởng thành => Sai. Vì ấu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với con trưởng thành chỉ có ở phát triển qua biến thái hoàn toàn.
4. Ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành không qua lột xác. => Sai.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là:

Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là: bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

Những động vật nào dưới đây có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái?

Những động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái: Cá chép, rắn, bồ câu, thỏ...

Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?

Phát biểu sai là B. Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử
Giải thích: Cơ thể động vật được hình thành là do quá trình phân chia và biệt hóa của các tế bào từ hợp tử ban đầu. Chỉ quá trình biệt hóa hợp tử thì không đủ để hình thành cơ thể

Cho các loài động vật sau:
(1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch.
Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

Các loài phát triển qua biến thái hoàn toàn là ong, bướm, ếch.
Các loài còn lại phát triển biến thái không hoàn toàn là châu chấu và gián.

Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn sâu trưởng thành chúng phá hại mạnh nhất.

Giải thích: (SGK Công nghệ 7 trang 28)
Côn trùng có hai kiểu biến thái:
- Biến thái hoàn toàn gồm 4 pha: trứng, sâu trưởng thành, nhộng, sâu non.
- Biến thái không hoàn tiểu gồm 3 pha: sâu non, trứng, sâu trưởng thành.
- Sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn là với biến thái không hoàn toàn chúng gây hại mạnh nhất ở dạng trưởng thành.

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.
VD: Ở châu chấu, con non có hình thái gần giống với con trưởng thành nhưng không có cánh, sau nhiều lần lột xác, chúng trở thành con trưởng thành..

Sinh trưởng phát triển có biến thái không hoàn toàn sai khác cơ bản với kiểu sinh trưởng phát triển không qua biến thái là

Sinh trưởng và phát triển có biến thái không hoàn toàn có con non trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành, còn ở sinh trưởng phát triển không qua biến thái thì không có.

Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái nào dưới đây?

Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái Nhộng.

Giải thích: (Hình 19, SGK Công nghệ 7 trang 28)
Các hình thái của biến thái không hoàn toàn: trứng, sâu non, sâu trưởng thành (không có hình thái nhộng).

Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là chất hóa học nào sau đây?

Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là protein, vitamin

Giải thích:

Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật là chất hữu cơ với hàm lượng rất ít nhưng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật song chúng không tự tổng hợp được từ các chất vô cơ → Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là: amino acid, vitamin, nucleic acid,…

Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các protein. Do đó, chất này được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoomandehit là

Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các protein. Do đó, chất này được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoomandehit là chất ức chế sinh trưởng.
Các anđêhit (phoocmanđêhit 2%): Bất hoạt các prôtêin → Được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X