Có bao nhiêu học sinh tham gia kiểm tra?

02/12/2020 13

Câu Hỏi:
Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

Có bao nhiêu học sinh tham gia kiểm tra?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X