Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 5(2x - 5) = x(2x - 5)

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 5(2x - 5) = x(2x - 5)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Ta có 5(2x - 5) = x(2x - 5)
$\Leftrightarrow$
5(2x - 5) - x(2x - 5) = 0
$\Leftrightarrow$
(2x - 5)(5 - x) = 0
$\Leftrightarrow$
$\left[{2}{x}{-}{5}{=}{0}{5}{-}{x}{=}{0}\right]$

$\Leftrightarrow$
$\left[{2}{x}{=}{5}{5}{=}{x}\right]$

$\Leftrightarrow$

$\left[{x}{=}\dfrac{5}{2}{x}{=}{5}\right]$
Vậy x = 5;
${x}{=}\dfrac{5}{2}$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X