Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg? (4)

02/12/2020 4

Câu Hỏi:
Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X