Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày:

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày 2/9/1969

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X