Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.I didn't know

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.
I didn't know you were coming, so I didn't wait for you.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X