Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

cấu trúc be suitable with st: phù hợp với cái gì, tương tích với cái gì
Dịch: Tôi sẽ nhận công việc dù nó không phải chuyên môn của tôi.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

câu điều kiện loại 1 "If + S + V(s/es), S + will + V"
Dịch: Nếu trời đẹp ngày mai, tôi sẽ đi nha khoa.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc spend + thời gian + Ving: dành thời gian làm gì
Dịch: Bọn trẻ dành buổi chiều chơi ở vườn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

turn out to V: hoá ra lại...
Dịch: Nhà hàng hoá ra lại rẻ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

cấu trúc in order not to V: để không phải làm gì
Should + V nguyên thể: nên làm gì
Dịch: Để không bị bất kì căn bênh đường tiêu hoá nào, bạn nên ăn uống lành mạnh.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X