Choose the letter A, B, C or D to answer these following questionsbr>Chronic

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Chronic respiratory diseases (CRDs) are diseases of the airways and other structures of the lung. Some of the most common are chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, occupational lung diseases and pulmonary hypertension. In addition to tobacco smoke, other risk factors include air pollution, occupational chemicals and dusts, and frequent lower respiratory infections during childhood. CRDs are not curable, however, various forms of treatment that help dilate major air passages and improve shortness of breath can help control symptoms and increase the quality of life for people with the disease. The WHO Global Alliance against CRDs (GARD) has a vision of a world in which all people breathe freely, and focuses in particular on the needs of people with CRDs in low-income and middle-income countries.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: "Chronic respiratory diseases (CRDs) are diseases of the airways and other structures of the lung.".
Dịch: Bệnh đường hô hấp mãn tính là nhưng bệnh của ống dẫn khí và nhưng cấu trúc khác của phổi.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: "In addition to tobacco smoke, other risk factors include air pollution, occupational chemicals and dusts, and frequent lower respiratory infections during childhood.".
Dịch: Bên cạnh hút thuốc, những nguy cơ khác bao gồm ô nhiễm không khí, bụi và hoá chất đặc thù nghề nghiệp, và những phôi nhiễm hô hấp thấp hơn khi còn nhỏ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: "CRDs are not curable".
Dịch: Bệnh đường hô hấp mãn tính không chữa được.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: "The WHO Global Alliance against CRDs (GARD) has a vision of a world in which all people breathe freely, and focuses in particular on the needs of people with CRDs in low-income and middle-income countries.".
Dịch: Liên minh toàn cầu chống lại bệnh đường hô hấp của WHO đã mong về 1 thế giới không bệnh đường hô hấp, và tập trung đặc biệt vào người bệnh ở các nước thu nhập tầm trung và thấp.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X