Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /iə/

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X