Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X