Choose the best word or phrases to complete the following sentences

02/12/2020 50

Câu Hỏi:
Choose the best word or phrases to complete the following sentences
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
inhabitant (n): dân cư
resident (n): dân cư
worker (n): công nhân
farmer (n): nông dân
president (n): chủ tịch
=> resident = inhabitant
=> By providing a variety of options, she believed each resident can use the town as he/she wishes.

Tạm dịch:
Bằng cách cung cấp một loạt các lựa chọn, cô tin rằng mỗi cư dân có thể sống ở thị trấn như mong muốn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
discover (v): khám phá
exploit (v): khai thác
detect (v): phát hiện
look (v): nhìn
search (v): tìm kiếm
=> discover = detect
=> If income remains significant, we either have not detected the correct mechanism, or income may not be a simple indicator.

Tạm dịch:
Nếu thu nhập vẫn còn đáng kể, chúng tôi hoặc chưa phát hiện ra cơ chế chính xác, hoặc thu nhập có thể
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
inhabitant (n): dân cư
resident (n): dân cư
worker (n): công nhân
farmer (n): nông dân
president (n): chủ tịch
=> resident = inhabitant
=> By providing a variety of options, she believed each resident can use the town as he/she wishes.

Tạm dịch:
Bằng cách cung cấp một loạt các lựa chọn, cô tin rằng mỗi cư dân có thể sống ở thị trấn như mong muốn.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X