We found it very difficult ____ with Gamma.

Xuất bản: 12/11/2020 - Cập nhật: 26/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Choose the best answer.
We found it very difficult ____ with Gamma.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

We found it very difficult to work with Gamma. 
Tạm dịch: Chúng tôi cảm thấy rất khó khăn khi làm việc với Gamma.
Giải thích:
S + find + it = adj+ to V (ai đó cảm thấy như thế nào khi làm gì)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 9 mới nhất

X