Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid

Xuất bản: 12/11/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Choose the best answer.It was a nasty memory.
Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid ...............by the supervisors?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

avoid + Ving: tránh làm gì (dạng chủ động)
avoid + being Ved/PII: tránh bị làm gì (dạng bị động)
Dấu hiệu: “by the supervisors” => câu ở dạng bị động.
Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid being recognized by the supervisors?
Tạm dịch: Bạn có nhớ cả hai chúng tôi đã đeo kính râm để tránh bị người giám sát nhận ra không?

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 9 mới nhất

X