Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

02/12/2020 33

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
facsimile /fækˈsɪməli/
transfer /trænsˈfɜː(r)/
spacious /ˈspeɪʃəs/
fax /fæks/
Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
ready /ˈredi/
friend /frend/
telephone /ˈtelɪfəʊn/
speedy /ˈspiːdi/
Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /iː/, còn lại là /e/.

Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
subscribe /səbˈskraɪb/
facsimile /fækˈsɪməli/
pride /praɪd/
provide /prəˈvaɪd/
Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
spacious /ˈspeɪʃəs/
courteous /ˈkɜːtiəs/
document /ˈdɒkjumənt/
technology /tekˈnɒlədʒi/
Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /ʃ/, còn lại là /k/.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
commune /ˈkɒmjuːn/
universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/
punctuality /ˌpʌŋktʃuˈæləti/
distribute /dɪˈstrɪbjuːt/
Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /ʌ/, còn lại là /juː/.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X