Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau (5)

02/12/2020 4

Câu Hỏi:
Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X