Cho sơ đồ sau (các chất phản ứng theo đúng tỉ lệ mol): (1) X + NaOH (t°) → X1 +

Xuất bản: 09/03/2023 - Cập nhật: 09/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ sau (các chất phản ứng theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + NaOH (t°) → X1 + X2
(2) X1 + NaOH (CaO, t°) → X3 + Na2CO3
(3) X2 (H2SO4 đặc, 170°C) → X4 + H2O
(4) X2 + O2 (men giấm) → X5 + H2O
(5) 2X3 (1500°C, làm lạnh nhanh) → X6 + 3H2
(6) X6 + H2O (HgSO4, 80°C) → X7
(7) X7 + H2 (Ni, t°) → X2
Trong số các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử X có 4 nguyên tử cacbon.
(b) Tổng số liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử X2 là 8.
(c) X4 làm mất màu dung dịch Br2.
(d) X6 có phản ứng với AgNO3/NH3 dư, tạo thành kết tủa màu trắng bạc.
(e) Cho đá vôi vào dung dịch X5 sẽ có khí bay ra.
Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

(a) Đúng, X là C4H8O2.
(b) Đúng, CH3CH2OH có 8 liên kết (5C-H, 1C-C, 1C-O, 1O-H)
(c) Đúng: C2H4 + Br2 —> C2H4Br2
(d) Sai, X6 + AgNO3 + NH3 —> C2Ag2 (↓ vàng) + NH4NO3
(e) Đúng: CH3COOH + CaCO3 —> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X