Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.Bỏ bớt một pin ra (dùng 1 pin) thì ta quan sát

27/11/2020 45

Câu Hỏi:
Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
Bỏ bớt một pin ra (dùng 1 pin) thì ta quan sát các hiện tượng nào kể sau:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X