Cho sơ đồ chuyển hóa: Biết X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ chuyển hóa:
Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là
Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là CO2, NaHSO4:
Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 (X) + H2O
Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (Y)
BaCO3 + 2NaHSO4 → BaSO4 (Z) + Na2SO4 + CO2 + H2O
Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 (Z) + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho sơ đồ chuyển hóa : P2O5 + KOH → X ; X + H3PO4 → Y ; Y + KOH → Z

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Các chất X, Y, Z lần lượt là K3PO4 , KH2PO4 , K2HPO4

Ta có các PTHH của sơ đồ chuyển hóa như sau:

P2O5 + 4KOH → 2K2HPO4 + H2O

K2HPO4 + H3PO4 → 2KH2PO4

KH2PO4 + 2KOH → K3PO4 + 2H2O

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$(1) C _{3} H _{4} O _{2}+ NaOH \rightarrow X + Y$

(2) $X + H _{2} SO _{4}$ loãng $\rightarrow Z + T$

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là

Từ (2) thấy Z là axit cacboxylic, $Z$ lại có phản ứng tráng gưong $\rightarrow$ Z chi có thề là $HCOOH$:

$H C O O H+2 A g N O_{3}+4 N H_{3}+H_{2} O \longrightarrow$

$\left(N H_{4}\right)_{2} C O_{3}+2 A g \downarrow+2 N H_{4} N O_{3}$

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ⟶ X + NaOH(dư) ⟶ Y + Br2 + NaOH ⟶ Z + H2SO4 ⟶ T

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X và T lần lượt là

Chuỗi phản ứng:

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ⟶ X + NaOH(dư) ⟶ Y + Br2 + NaOH ⟶ Z + H2SO4 ⟶ T

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O

Cr2(SO4)3 + NaOH dư→ Na2SO4 + NaCrO2 + H2O

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O

H2SO4 + 2Na2CrO4 → H2O + Na2SO4 + Na2Cr2O7

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
$Fe{S_2}$ $\xrightarrow{+o_2, t^o}$ X $\xrightarrow{+Br_2 + H_2O}$ Y $\xrightarrow{+NaOH}$ Z $\xrightarrow{+NaOH}$ Y. Chất T là

$Fe{S_2}$ $\xrightarrow{+o_2, t^o}$ $S{O_2}$ (X) $\xrightarrow{+Br_2 + H_2O}$ ${H_2}S{O_4}\,(Y)$ $\xrightarrow{+NaOH}$ $NaHS{O_4}$ (Z) $\xrightarrow{+NaOH}$ $N{a_2}S{O_4}$ (Y)

Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe → A → B → sắt (II) nitrat. Cặp A, B không thỏa mãn sơ đồ nêu trên là

$Fe{(OH)_2}$ không thể tạo $Fe{(N{O_3})_2}$ bằng một phản ứng được → A, B không thể là: $FeC{l_2}$ và $Fe{(OH)_2}$

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$C _{4} H _{8} O _{2} \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow C _{2} H _{6}$

Công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z là

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$C _{4} H _{8} O _{2} \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow C _{2} H _{6}$

Công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z là $C _{3} H _{7} OH , C _{2} H _{5} COOH , C _{2} H _{5} COONa$

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X