Cho mạch điện như hình vẽ, UAB = 9V; E = 3V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 7Ω.

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho mạch điện như hình vẽ, ${U}_{AB}$ = 9V; E = 3V; r = 0,5Ω; ${R}_{1} = {4},{5}Ω$; ${R}_{2} = {7}Ω$. Cường độ dòng điện trong mạch là
Cho mạch điện như hình vẽ, UAB = 9V; E = 3V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 7Ω. hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X