Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Biết E1 = 3V, E2 = 12V,

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Biết $E_1$ = 3V, $E_2$ = 12V, ${r}_{1}$ = 0,5Ω; ${r}_{2}$ = 1Ω; R = 2,5Ω ${U}_{AB}$ = 10V.
Nguồn nào đóng vai trò máy phát, máy thu?
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Biết E1 = 3V, E2 = 12V, hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X