Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho)

Xuất bản: 17/04/2023 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong quặng chứa 0,93m gam Ca3(PO4)2 và 0,07m gam tạp chất.
→ nCa3(PO4)2 = 0,93m/310 = 0,003m (mol)
→ nP2O5 = 0,003m
Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
0,003m……….0,006m
→ mSuppephotphat đơn = m quặng + mH2SO4 = 1,588m
→ Độ dinh dưỡng = 0,003m.142/1,588m = 26,83%

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp:

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.

Một loại phân lân có chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Lấy 100 gam quặng → mCa3(PO4)2 = 35 gam
→ nCa3(PO4)2 = 0,1129
Bảo toàn P → nP2O5 = 0,1129
→ Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 16,03%

Thành phần chính của quặng photphorit là

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3(PO4)2.

Thành phần chính của quặng apatit là

Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca(PO4)2 . CaF2.

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay phần trăm khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay phần trăm khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là 28,06%

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X