Cho hỗn hợp X gồm Al và Cu tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 và Fe(NO3)3, sau

Xuất bản: 04/04/2023 - Cập nhật: 04/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hỗn hợp X gồm Al và Cu tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 và Fe(NO3)3, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch T chứa hai chất tan. Thành phần chất rắn Y gồm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Y + HCl dư tạo dung dịch T chứa hai chất tan → Y chứa Fe, Cu, Ag. Hai chất tan trong T là FeCl2 và HCl dư.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X