Cho các phát biểu sau (a) So với các ankan có cùng số nguyên tử cacbon

Xuất bản: 04/04/2023 - Cập nhật: 23/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) So với các ankan có cùng số nguyên tử cacbon, các anken thường có số đồng phân lớn hơn.
(b) Khả năng phản ứng thế hiđro trong vòng benzen của anilin cao hơn so với benzen.
(c) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.
(d) Trùng hợp vinyl xianua thu được tơ nitron.
(e) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều.

Số phát biểu đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số phát biểu đúng là 4 phát biểu (a, b, c, d).

Giải thích:

(a) Đúng, ankan chỉ có đồng phân mạch C, anken ngoài đồng phân mạch C còn có đồng phân vị trí C=C và có thể có đồng phân hình học.
(b) Đúng, vì anilin có nhóm -NH2 đẩy electron làm hoạt hóa vòng benzen.
(c) Đúng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
(d) Đúng: nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n
(e) Sai, hầu hết phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X