Cho các phát biểu sau:(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.(b)

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.
(d) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.
(e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
(f) Tất cả các peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-.
(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số phát biểu đúng là 4 đó là

(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.
(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thủy phân tristearin ((C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được ancol có công thức là

Thủy phân tristearin ((C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được ancol có công thức là C3H5(OH)3.
PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Tristearin, triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Sai, thứ tự ngược lại mới đúng.

- Triolein là trieste của glixerol với axit oleic. Vậy triolein có công thức là

+ Công thức cấu tạo: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5

+ Công thức hóa học: (C17H33COO)3C3H5.- Tristearin Tristearin là một chất béo ở trạng thái rắn có công thức là (C17H35COO)3C3H5

Cho các phát biểu sau:

(a) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.

(b) Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(c) Tơ lapsan được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa hai chất là hexametylenđiamin và axit ađipic.

(a) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.

(d) Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ.

(e) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

(g) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là

Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là 890 đvC.

Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?

Trong số các chất đã cho trên đây có tristearin thuộc loại chất béo.

Bổ sung kiến thức:
Tristearin (tên gốc chức: Tristearoylglixerol) là một triglyceride có nguồn gốc từ ba đơn vị của axit stearic. Hầu hết các chất béo trung tính được tạo ra từ ít nhất hai hoặc thường là ba axit béo khác nhau.

Đun 26,7 kg chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung dịch NaOH dư (hiệu suất 100%), khối lượng glixerol thu được là

Đun 26,7 kg chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung dịch NaOH dư (hiệu suất 100%), khối lượng glixerol thu được là 2,76 kg.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X