Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có 4 loại tơ không có nhóm amit tơ tằm là tơ axetat; tơ clorin; sợi bông; tơ visco; tơ lapsan.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong các phát biểu sau:

(1) Xenlulozơ tan được trong nước.
(2) Xenlulozơ tan trong benzen và ete.
(3) Xenlulozơ tan trong dung dịch axit sunfuric nóng.
(4) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc nổ.
(5) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco.

Số phát biểu đúng là

(3) Xenlulozơ tan trong dung dịch axit sunfuric nóng.
(4) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc nổ.
(5) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco.

Cho các phát biểu sau:
(a) Fructozơ chuyển thành glucozơ trong môi trường axit hoặc môi trường kiềm.
(b) Nhỏ vài giọt nước ép quả chanh vào cốc sữa bò thấy xuất hiện kết tủa.
(c) Ở điều kiên thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

(a) Sai, fructozơ và glucozơ chuyển hóa qua lại trong môi trường kiềm.
(b) Đúng, sữa bò chứa protein hòa tan, bị đông tụ khi gặp axit có trong chanh.
(c) Đúng, triolein là chất béo không no nên có phản ứng cộng H2.
(d) Sai, các este chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường và chúng rất ít tan trong nước.

Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.

(2) Xà phòng hóa chất béo luôn thu được glyxerol và xà phòng.

(3) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.

(4) Tơ nilon - 6,6; tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazo là phản ứng thuận nghịch

→ Sai. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazo là phản ứng 1 chiều

(2) Đúng

(3) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín

→ Sai. Benzyl axetat là este có mùi hoa nhài, isoamyl axetat có mùi chuối chín

Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Trong số các polime : tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là sợi bông, tơ visco, tơ axetat

Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ ?

Tơ visco được sản xuất từ xenlulozơ.

Giải thích:

– Tơ visco là một polime bán tổng hợp, polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ nhân tạo

Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có 2 chất thuộc loại tơ nhân tạo

Tơ visco thuộc loại polime

Tơ visco thuộc loại polime bán tổng hợp.

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, nilon-6,6, tơ nitron.Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, nilon-6,6, tơ nitron.Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là 2 gồm sợi bông, tơ visco

Cho các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron. Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Cho các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron. Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là 3

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X