Cho các chất sau :1) CH3CH(NH2)COOH2) HOOC–CH2–CH2–NH23) HO–CH2–COOH4) HCHO và

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 02/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH

2) HOOC–CH2–CH2–NH2

3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH

5) HO–CH2–CH2–OH và p-C6H4(COOH)2

6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X