Cho a>0 và a neq 1, khi đo log a sqrt4a bằng

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho $a>0$ và $a \neq 1$, khi đo $\log _{a} \sqrt[4]{a}$ bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X