Cho 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, FeCl3, HCl và NaOH. Số dung dịch có khả năng

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, FeCl3, HCl và NaOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe là 3: CuSO4, FeCl3, HCl
CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4
FeCl3 + Fe → FeCl2
HCl + Fe → FeCl2 + H2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X