Cho 0,03 mol hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc,

Xuất bản: 10/03/2023 - Cập nhật: 10/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 0,03 mol hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V lít hỗn hợp khí Y gồm SO2 và CO2. Hấp thụ V/3 lít hỗn hợp Y vào 0,01 mol NaOH và 0,02 mol Ca(OH)2 thu được 2,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng S trong 0,03 mol X là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phần trăm khối lượng S trong 0,03 mol X là 47,06%.
Đặt a, b là số mol C và S trong X → a + b = 0,03 (1)
Bảo toàn electron: 4a + 6b = 2nSO2
→ nSO2 = 2a + 3b
nY = nCO2 + nSO2 = a + 2a + 3b = 0,09
Khi hấp thụ 1/3 lượng Y (ứng với 0,03 mol) vào kiềm:
nRO2 = 0,03 và nOH- = 0,05 → nRO32- = 0,02; nHRO3- = 0,01
Dễ thấy nRO32- = nCa2+ nên Ca2+ đã kết tủa hết.
→ Kết tủa gồm CaCO3 (0,005) và CaSO3 (0,015)
Ta coi 2 khí SO2 và CO2 có khả năng tạo kết tủa như nhau → a/(2a + 3b) = 0,005/0,015 (2)
(1)(2) → a = 0,0225; b = 0,0075
→ %S = 47,06%

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X