Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực vào tay

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực vào tay nhà vua?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để tập trung quyền lực vào trong tay hoàng đế, vua Lê Thánh Tông đã bãi bỏ một số chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành kể cả tổng chỉ huy quân đội. Giúp việc cho vua là 6 bộ đứng đầu là các thượng thư.Tuy nhiên, hạn chế của chính sách này là nhà vua phải làm việc nhiều hơn, tất cả công việc vua đều thông qua, kể cả chỉ huy quân đội.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X