Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản là thực hiện các quyền tự do dân chủ, chia ruộng đất cho dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuê vô lí và xoá bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X