Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã khẳng định điều gì ?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã khẳng định điều gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã khẳng định đường lối khắng chiến của Đảng ta hoàn toàn đúng đắm, Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp đã hoàn toàn thất bại và 1uân dân ta đã phát huy triệt để sức mạnh tinh thần, ưu thế của chiến tranh du kích để đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của Pháp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X