Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 7 đảng viên

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X