Chất X (C5H14O4N2 là muối của axit cacboxylic và amin); chất Y (C5H13O3N3, mạch

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất X (C5H14O4N2 là muối của axit cacboxylic và amin); chất Y (C5H13O3N3, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm X và Y (tỉ lệ mol 1:1) cần vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được hỗn hợp hai amin có cùng số nguyên tử cacbon và dung dịch chứa m gam hỗn hợp F gồm hai muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chất X (C5H14O4N2 là muối của axit cacboxylic và amin); chất Y (C5H13O3N3, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm X và Y (tỉ lệ mol 1:1) cần vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được hỗn hợp hai amin có cùng số nguyên tử cacbon và dung dịch chứa m gam hỗn hợp F gồm hai muối. Giá trị của m gần nhất với 34g.
X là (CH3COONH3)2CH2
Y là Gly-Gly-NH3-CH3
nNaOH = 2nX + 2nY = 0,4
—> nX = nY = 0,1
Muối gồm CH3COONa (0,2) và GlyNa (0,2)
—> m muối = 35,8.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X