Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chất thuộc loại amin bậc hai là CH3NHCH3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất nào sau đây là amin bậc hai?

—> Đimetylamin (CH3-NH-CH3) là một loại amin bậc 2. Amin bậc 2 là loại hợp chất hữu cơ có một nguyên tử nitơ (-N-) được liên kết với hai nhóm alkyl hoặc aryl. Khi thay thế 2H trong NH3 bằng 2 gốc hiđrocacbon ta được amin bậc II.

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường?

Chất thuộc loại amin bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường là CH3NHCH3

Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?

Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđrocacbon, theo đó các amin được phân loại thành amin bậc I, bậc II và bậc III, amin là hợp chất hữu cơ có nguyên tử gốc là nitơ trong nhóm chức. Vậy chất là amin bậc 2 là CH3NHCH3.

Số đồng phân cấu tạo amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N là

Số đồng phân cấu tạo amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N là 3 gồm

CH3−NH−CH2−CH2−CH3

CH3−NH−CH(CH3)2

C2H5−NH−C2H5

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Chất thuộc loại amin bậc hai là CH3NHCH2CH3

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

Khi bạn nhìn vào vị trí nguyên từ nito sẽ thấy: amin bậc một chứa nhóm $NH_2$, amin bậc hai chứa nhóm NH, amin bậc ba chúra nguyên từ N:

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Amin thuộc loại amin bậc hai là Đimetylamin

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X