Chất nào sau đây khi cho tác dụng với HBr theo tỷ lệ mol 1:1 thu được 2 dẫn xuất

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây khi cho tác dụng với HBr theo tỷ lệ mol 1:1 thu được 2 dẫn xuất monobrom (tính cả đồng phân hình học) ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Isobutilen: $C{H_2} = C{(C{H_3})_2}\,\, + \,HBr\, \to {(C{H_3})_2}CH - C{H_2}Br$ và ${(C{H_3})_3}Br$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X