Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có z1 = 20; z2 = 65; m = 3; góc của thanh

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có z1 = 20; z2 = 65; m = 3; góc của thanh răng sinh bằng 25°; aw = 130. Xác định tổng hệ số dịch chỉnh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

\({x_t} = \frac{{\left( {{z_1} + {z_2}} \right)(inv{\alpha _{tw}} - inv\alpha )}}{{2tg\alpha }}\) ; với invα = tgα - α

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X