Trắc nghiệm Xã hội học đại cương - Phần 4 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học đại cương phần 4 với 25 câu trắc nghiệm kiến thức xã hội học có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Đặc trưng cơ bản của biến đổi phát triển là:
Câu 2. Lý thuyết tiến hóa cho rằng:
Câu 3. Quan niệm “xã hội luôn thúc đẩy và xếp đặt mọi người vào vị trí thích hợp của họ trong một hệ thống phân tầng” được cho là thuộc lý thuyết:
Câu 4. Quan niệm của Talcott Parson cho rằng một hệ thống hành động phải đảm bảo bốn yêu cầu tất yếu đối là: sự thích nghi, sự đạt được mục tiêu, sự hoà hợp và sự tiềm tàng hoặc sự duy trì khuôn mẫu. Lược đồ mô tả hệ thống này được viết là:
Câu 5. Theo lý thuyết tương tác biểu tượng, cái tôi là:
Câu 6. Theo Auguste Comte (1798-1857), xã hội được phát triển qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên “giai đoạn thần học” là giai đoạn:
Câu 7. Theo Auguste Comte (1798-1857), xã hội được phát triển qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên “giai đoạn siêu hình” là giai đoạn:
Câu 8. Theo Auguste Comte (1798-1857), xã hội được phát triển qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên “giai đoạn khoa học” là giai đoạn:
Câu 9. Xã hội học phát triển xuất phát từ:
Câu 10. Trong các lý thuyết xã hội học, quan niệm nào của lý thuyết mô hình “cấu trúc – chức năng” sau đây là đúng nhất?
Câu 11. Theo Rober K. Merton, bất kỳ bộ phận nào trong xã hội đều có nhiều chức năng, trong đó có một số dễ thừa nhận hơn số khác. Ông phân biệt “chức năng ẩn” là:
Câu 12. Lý thuyết tương tác biểu trưng quan tâm xã hội ở cấp độ vi mô, nghĩa là:
Câu 13. “Một hệ thống các bộ phận tương tác tương đối ổn định dựa trên sự nhất trí phổ biến như đối với vấn đề đáng khao khát về đạo đức, mỗi bộ phận có kết quả chức như hoạt động như một tổng thể....” được xem là hình ảnh xã hội của lý thuyết nào sau đây?
Câu 14. “Một hệ thống biểu thị đặc điểm bằng sự bất công xã hội, bất cứ bộ phận xã hội nào cũng làm lợi cho một số nhóm người hay so với nhóm người khác, bất công xã hội dựa trên mâu thuẫn thúc đẩy thay đổi xã hội...” được xem là hình ảnh xã hội của lý thuyết nào sau đây?
Câu 15. “Quá trình tương tác xã hội đang phát triển liên tục trong các bối cảnh cụ thể dựa trên sự giao tiếp tượng trưng, nhận thức cá nhân về thực tại đang thay đổi và khả biến...” được xem là hình ảnh xã hội của lý thuyết nào sau đây?
Câu 16. Một nhà xã hội học thuộc trường phái cấu trúc chức năng sẽ dùng câu hỏi nào sau đây?
Câu 17. Một nhà xã hội học thuộc trường phái xung đột xã hội sẽ dùng câu hỏi nào sau đây?
Câu 18. Ai là người cho rằng sự phát triển của con người là kết quả của cả hai sự trưởng thành sinh học và gia tăng kinh nghiệm xã hội?
Câu 19. Ai là người khẳng định rằng xã hội hóa bao gồm bốn giai đoạn phát triển chính – vận động cảm giác, tiền hoạt động, hoạt động cụ thể và hoạt động chính thức?
Câu 20. Theo Sigmund Freud, nhân cách con người bao gồm ba bộ phận nhận thức chính, trong đó cái giữ vai trò chủ đạo, góp phần điều khiển hành vi con người là:
Câu 21. Bộ phận xã hội nào giữ vai trò là bối cảnh đầu tiên của xã hội hóa, có tầm quan trọng chủ yếu trong việc định dạng ban đầu thái độ và hành vi của một đứa trẻ?
Câu 22. Vai trò của nhà trường là gì?
Câu 23. Trong trường hợp nào sau đây trẻ sẽ chịu ít sự giám sát hơn?
Câu 24. Theo đánh giá của các nhà xã hội học, phương tiện nào sau đây ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình xã hội hóa:
Câu 25. Điều nhận định nào sau đây là sai đối với giao tiếp không bằng lời?

đáp án Trắc nghiệm Xã hội học đại cương - Phần 4 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14B
Câu 2ACâu 15C
Câu 3CCâu 16A
Câu 4BCâu 17C
Câu 5ACâu 18B
Câu 6ACâu 19B
Câu 7BCâu 20D
Câu 8CCâu 21A
Câu 9DCâu 22C
Câu 10ACâu 23A
Câu 11BCâu 24D
Câu 12BCâu 25C
Câu 13A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X