Trắc nghiệm Xã hội học đại cương - Phần 3 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học đại cương phần 3 với 25 câu trắc nghiệm kiến thức xã hội học có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Khi trẻ em lớn lên,
Câu 2. Một phụ nữ không thể đáp ứng ổn thõa giữa nhu cầu công việc và nhu cầu đòi hỏi của con cái hầu như đang gặp:
Câu 3. Yếu tố nào sau đây góp phần quan trọng làm biến đổi vai trò giới tính:
Câu 4. Gia đình được xem là thiết chế cơ bản của xã hội bởi vì:
Câu 5. “Tứ đại đồng đường” là gia đình:
Câu 6. Đề cập đến quá trình công nghiệp hóa và gia đình hạt nhân, chúng ta có thể kết luận rằng:
Câu 7. Xét về mặt giáo dục, chúng ta có thể kết luận rằng:
Câu 8. Trong lưu truyền văn hóa, nhà trường:
Câu 9. Chuẩn bị cho sinh viên phấn đấu giữ một vị trí nào đó về nghề nghiệp trong tương lai là một ví dụ của chức năng nào của thiết chế giáo dục?
Câu 10. Đề cập đến mối quan hệ giữa giáo dục và thành đạt nghề nghiệp, ta có thể kết luận:
Câu 11. Qui trình quản lý mà theo đó đại bộ phân dân chúng sống chung phải tuân theo trong một phạm vi địa lí nhất định được gọi là:
Câu 12. Các tập đoàn doanh nghiệp có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng thông qua việc:
Câu 13. Xem xét các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia, chúng ta có thể kết luận rằng chúng:
Câu 14. Xã hội hậu công nghiệp ngày nay thu hút hầu hết lực lượng lao động trong ngành:
Câu 15. Trong kỹ nguyên hậu công nghiệp,
Câu 16. Yếu tố góp phần nâng cao mức độ thõa mãn với công việc trong tương lai là:
Câu 17. Karl Marx cho rằng:
Câu 18. Cách mà mọi người biểu hiện niềm tin và sự thuyết phục về tôn giáo của mình được gọi là:
Câu 19. Xem xét kết quả của quá trình tham gia vào hoạt động tôn giáo, chúng ta có thể kết luận rằng:
Câu 20. Xét giữa tín ngưỡng và hành vi lạc lối, chúng ta có thế kết luận rằng:
Câu 21. Chức năng của thiết chế tôn giáo là:
Câu 22. Quan niệm nào sau đây được xem là của Emile Dukheim về tôn giáo:
Câu 23. Quan điểm tuần hoàn về sự biến đổi xã hội cho rằng:
Câu 24. Một khi phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động xã hội, có nghĩa là:
Câu 25. Điều gì sẽ xảy ra đối với gia đình khi phụ nữ tham gia vào quá trình lao động trong xã hội:

đáp án Trắc nghiệm Xã hội học đại cương - Phần 3 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14D
Câu 2CCâu 15C
Câu 3DCâu 16A
Câu 4BCâu 17C
Câu 5DCâu 18B
Câu 6DCâu 19B
Câu 7CCâu 20C
Câu 8ACâu 21D
Câu 9DCâu 22B
Câu 10BCâu 23D
Câu 11ACâu 24A
Câu 12CCâu 25B
Câu 13B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X