Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng có đáp án

Câu 1. Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là

A. Lực hóa học tác dụng lên các electron làm các electron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh

B. Lực Lorenxơ tác dụng lên các electron làm các electron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh

C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm các electron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của than

D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường làm các electron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Quy tắc xác định chiều dòng điện của đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường

A. Đặt bàn tay trái hứng các đường sức từ, ngón cái choãi ra hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó

B. Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, ngón cái choãi ra hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó

C. Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó

D. Đặt bàn tay trái hứng các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo một đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng

B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc theo một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng

C. Một thanh dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng

D. Một thanh dây dẫn chuyển động theo một quỹ đạo bất kì trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng

Câu 4. Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

A. Hiện tượng mao dẫn

B. Hiện tượng cảm ứng điện từ

C. Hiện tượng điện phân

D. Hiện tượng mao dẫn

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 21 C
Câu 2 B Câu 22 A
Câu 3 C Câu 23 D
Câu 4 B Câu 24 D
Câu 5 A Câu 25 C
Câu 6 D Câu 26 B
Câu 7 A Câu 27 B
Câu 8 B Câu 28 C
Câu 9 B Câu 29 C
Câu 10 D Câu 30 A
Câu 11 B Câu 31 C
Câu 12 B Câu 32 C
Câu 13 C Câu 33 C
Câu 14 C Câu 34 C
Câu 15 C Câu 35 C
Câu 16 B Câu 36 A
Câu 17 B Câu 37 B
Câu 18 D Câu 38 A
Câu 19 B Câu 39 B
Câu 20 A Câu 40 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X