Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 19: Từ trường

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 19: Từ trường có đáp án

Câu 1. Từ trường là:

A. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

B. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

C. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

D. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện đứng yên. Từ trường gây ra lực điện tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Câu 2. Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong khoảng không gian người ta sử dụng

A. Dây dẫn mang dòng điện

B. Điện tích thử

C. Nam châm điện

D. Nam châm điện

Câu 3. Người ta dùng kim nam châm để phát hiện:

A. Điện trường tồn tại trong khoảng không gian

B. Trường hấp dẫn tồn tại trong khoảng không gian

C. Từ trường tồn tại trong khoảng không gian

D. Điện trường và từ trường tồn tại trong khoảng không gian

Câu 4. Để đặc trưng cho từ trường tại một điểm, người ta vẽ tại đó một véctơ

A. Cường độ điện trường $\overrightarrow{E}$

B. Cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$

C. Lực điện $\overrightarrow{F}$

D. Lực từ $\overrightarrow{F}$

Câu 5. Đường sức từ là:

A. Đường sức từ là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ điện trường tại điểm đó

B. Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

C. Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng song song với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

D. Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng vuông góc với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

Câu 6. Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

A. Tương tác giữa nam châm với nam châm

B. Tương tác giữa nam châm với dòng điện

C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện

D. Tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên

Câu 7. Tương tác nào sau đây là tương tác từ?

A. Tương tác giữa các điện tích đứng yên

B. Tương tác giữa nam châm với các điện tích đứng yên

C. Tương tác giữa dòng điện với các điện tích đứng yên

D. Tương tác giữa dòng điện với các điện tích đứng yên

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

A. Có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó

B. Có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó

C. Có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó

D. Có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó

Câu 9. Lực nào sau đây không phải là lực từ?

A. Lực tương tác giữa nam châm với nam châm

B. Lực tương tác giữa nam châm với dòng điện

C. Lực tương tác giữa dòng điện với dòng điện

D. Lực tương tác giữa dòng điện với điện tích đứng yên

Câu 10. Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. Gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

B. Gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

C. Gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

D. Gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Câu 11. Chọn phương án đúng? Từ trường gây ra

A. Lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

B. Lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

C. Lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

D. Sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ

B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng

C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nới có cảm ứng từ nhỏ

D. Các đường sức từ của nam châm thẳng là những đường cong kín

Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được nhiều đường sức từ

B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng

C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ

D. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường cong kín

Câu 14. Từ phổ là:

A. Hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường

B. Hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau

C. Hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm

D. Hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song

Câu 15. Từ trường đều là:

A. Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm khác nhau

B. Một từ trường mà lực điện tại mọi điểm đều bằng nhau

C. Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau

D. Một từ trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ thông về mặt gây ra tác dụng từ

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác điện

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng lực

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường có thể vẽ nhiều đường sức từ

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Từ trường đều là từ trường có:

A. Các đường sức song song và cách đều nhau

B. Cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau

C. Lực từ tác dụng lên các điện tích đứng yên là như nhau

D. Các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 19: Từ trường

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 10A
Câu 2DCâu 11A
Câu 3CCâu 12B
Câu 4BCâu 13C
Câu 5BCâu 14A
Câu 6DCâu 15C
Câu 7DCâu 16C
Câu 8DCâu 17B
Câu 9DCâu 18C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X