Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ có đáp án

Câu 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là sai ?
Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là sai ? C. I = dfracUAB-ER1+r hình ảnh

A. ${U}_{AB} = {I}.{R}_{2}$

B. ${U}_{AB} = {E}-I.(R_1+r)$

C. ${I} = \dfrac{U_{AB}-E}{R_1+r}$

D. ${I} = \dfrac{-U_{AB}+E}{R_1+r}$

Câu 2. Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:
Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hình ảnh

A. ${U}_{AB}$ = -I.(R + r) + E

B. ${U}_{AB}$ = E - I.(R + r)

C. ${U}_{AB}$ = I.(R + r) + E

D. ${U}_{AB}$ = -E - I.(R + r)

Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai hình ảnh

A. ${U}_{AB}$ = -I.(R + r) + E

B. ${U}_{AB}$ = -I.(R + r) - E

C. ${U}_{AB}$ = I.(R + r) + E

D. ${U}_{AB}$ = I.(R + r) - E.

Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ, $E_1$ = 12V, $E_2$ = 6V, ${R}_{1}$ = 4Ω, ${R}_{2} = {6}Ω,$, ${r}_{1} = {r}_{2}$ = 1Ω.
Công suất tiêu thụ của nguồn là?
Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω,, r1 = r2 = hình ảnh

A. ${P}_{ng1}$ = 6W; ${P}_{ng2}$ = 3W

B. ${P}_{ng1}$ = 12W; ${P}_{ng2}$ = 6W

C. ${P}_{ng1}$ = 18W; ${P}_{ng2}$ = 9W

D. ${P}_{ng1}$ = 24W; ${P}_{ng2}$ = 12W.

Câu 12. Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:

A. $E_b$ = E; $r_b$ = r

B. $E_b$ = E; $r_b$ = r/n

C. $E_b$ = nE; $r_b$ = n.r

D. $E_b$ = n.E; $r_b$ = r/n

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 10B
Câu 2CCâu 11C
Câu 3ACâu 12B
Câu 4CCâu 13D
Câu 5ACâu 14D
Câu 6ACâu 15B
Câu 7CCâu 16C
Câu 8CCâu 17B
Câu 9CCâu 18D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X